Hướng dẫn lọc công việc theo thời gian

Bước 1: Chọn 1 quy trình làm việc muốn lọc → chọn dạng Danh sách

Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần xem – Áp dụng

Last updated