Hướng dẫn thiết lập biểu mẫu

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Biểu mẫu

Bước 3: Chọn Thêm biểu mẫu

Bước 4: Bấm và giữ chuột -> Kéo các trường thông tin ở ô số (1) sang ô số (2) tương ứng với biểu mẫu mình cần tạo

Giải thích các trường thông tin:

  • Kiểu chữ: Là trường thông tin nhập theo dạng chữ

  • Kiểu số: Là trường thông tin nhập theo dạng số

  • Kiểu Đúng/Sai: Là trường lựa chọn kiểu đúng hay sai

  • Kiểu Chọn một: Là trường thông tin sẽ chỉ được chọn một trong số tất cả các lựa chọn

  • Kiểu Chọn nhiều: Là trường thông tin được chọn từ 2 lựa chọn trở lên trong số tất cả các lựa chọn

  • Kiểu Ảnh: Là trường thông tin bạn sẽ phải chụp ảnh

  • Kiểu Ngày tháng: Là trường thông tin nhập ngày tháng

  • Kiểu Thời gian: Là trường thông tin nhập thời gian

  • Kiểu Địa chỉ: Là trường thông tin sẽ nhập địa chỉ.

Bước 5: Sau khi tạo các trường dữ liệu -> nhập thông tin Tên biểu mẫu chọn Lưu và thoát hoặc nếu tạo biểu mẫu khác thì anh/ chị chọn Lưu và tiếp tục

Last updated