Cách cấu hình mẫu in cho từng loại phiếu thu, phiếu chi

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Thu chi nội bộ =>> Chọn tab Mẫu in =>> chọn Thêm mới

Bước 3: Tự thiết kế theo mẫu bên mình

  • Ở mỗi vị trí cần Lấy trường tự động, trỏ chuột vào vị trí đó

  • Chọn trường dữ liệu muốn điền tự động

  • Bấm Ô Đưa vào

Sau khi thiết kế xong >> Bấm Lưu

[Tên mẫu in]: Tên mẫu in mà mình muốn đặt[Loại phiếu áp dụng]: Mẫu in này áp dụng cho loại phiếu thu hay phiếu chi[Chọn trường dữ liệu]: Là những trường mà phần mềm có thể tự động lấy dữ liệu được

Last updated