Cách liên kết sử dụng tài nguyên vào trong lịch họp

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Đăng ký tài nguyên -> Nhóm tài nguyên -> Tên nhóm tài nguyên

Trường hợp chưa nhóm tài nguyên thì ta sẽ thêm mới nhóm tài nguyên. Tham khảo ở phần cách thiết lập danh mục nhóm tài nguyên.

Bước 4 : Ở phần Module sử dụng, ta chọn thêm Meeting và nhấn lưu thay đổi để cập nhật thông tin.

Last updated