Hướng dẫn cấu hình thời gian làm việc trong một dự án để tính toán thời gian thực hiện công việc

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể -> chọn Thiết lập để vào cấu hình thời gian làm việc

Bước 3: Chọn Lịch làm việc, điều chỉnh các khung giờ thời gian lịch làm việc từng ngày trong tuần rồi chọn Lưu lịch làm việc để cập nhật

Last updated