Cách trao đổi trong quy trình và trao đổi trong yêu cầu hỗ trợ

Cách trao đổi trong quy trình hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn quy trình hỗ trợ cần trao đổi ⇒ chọn Trao đổi trong thanh menu bên phải màn hình

Bước 3: Nhập nội dung trao đổi và nhấn @tên thành viên nhận trao đổi.

Cách trao đổi trong yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần trao đổi

Bước 3: Chọn tab Trao đổi ⇒ nhập thông tin cần trao đổi, muốn gửi thông báo đến ai cần @+tên chọn Gửi

Last updated