Hướng dẫn trao đổi, bình luận trên công việc theo quy trình

1. Trao đổi chung của nhóm

Bước 1: Chọn quy trình muốn trao đổi công việc → chọn Trao đổi ở thanh bên phải

Bước 2: Nhập nội dung muốn trao đổi, @Tag-tên để thành viên đó nhận được thông báo.

  • Có thể tag tên hết tất cả thành viên có trong nhóm bằng @Tất cả

  • Có thể đính kèm file từ máy tính trong phần trao đổi.

2. Trao đổi riêng trên từng công việc

Bước 1: Từ quy trình công việc → chọn dạng hiển thị Board → chọn 1 công việc muốn trao đổi

Bước 2: Nhập nội dung muốn trao đổi, có thể @tag-tên để người được đề cập nhận được thông báo, có thể đính kèm file trong phần trao đổi → Sau đó bấm Gửi.

Last updated