Cách phân quyền cho nhiều người dùng truy cập văn bản

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Phân quyền ⇒ chọn Nhóm quyền ⇒ chọn Thêm ⇒ tạo nhóm quyền có chức năng sử dụng văn bản ⇒ tích chọn chức năng của sử dụng văn bản ⇒ chọn Lưu

Bước 3: Sau khi tích lưu chọn phần người dùng chọn Thêm sau đó chọn người dùng sử dụng chức năng của nhóm quyền –> Chọn Lưu

Last updated