Di chuyển nhân viên vào bộ phận, khu vực

Hướng dẫn cách điều chỉnh, thay đổi phòng ban/bộ phận cho một nhân viên trên cây đơn vị người dùng

Trường hợp anh/chị thêm nhân viên nhưng quên không chọn bộ phận cho nhân viên. Nhân viên đó sẽ không thuộc khu vực/ bộ phận nào, dẫn tới tài khoản nhân viên đó sẽ không thao tác được trên phần mềm. Hoặc khi anh/chị muốn chuyển nhân viên từ bộ phận này sang bộ phận khác; muốn thêm một người quản lý vào trong một khu vực,...

Cách di chuyển nhân viên vào trong một bộ phận

Trường hợp khi tạo mới tài khoản cho một nhân viên mà anh/chị không chọn thêm vào bộ phận nào. Sau khi tài khoản tạo ra cần phải di chuyển lại tài khoản đó vào trong bộ phận trực thuộc anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2 : Tại cây đơn vị người dùng, anh/chị bấm phải chuột vào nhân viên cần di chuyển → chọn Di chuyển

Bước 3: Chọn bộ phận cần di chuyển đến và bấm Di chuyển

(Xoá hoặc không xoá ca đối với nhân viên đã được phân ca trong HRM. Nếu nhân viên đã được phân ca làm việc và khi di chuyển phòng ban nhân viên vẫn giữ thông tin ca đã được gán thì anh/chị chọn Di chuyển không xóa ca. Nếu anh/chị chọn Di chuyển xóa ca thì ca làm việc của nhân viên đó sẽ được xóa hết, nhân viên cần được gán lại ca làm việc mới).

Cách thêm một tài khoản quản lý vào trong một khu vực

Nếu với tài khoản một nhân viên (quyền TN, quyền NV), anh/chị chọn tài khoản nhân viên để di chuyển thì với tài khoản người quản lý (quyền LD, quyền TP) anh/chị cần thao tác ngược lại. Đó là anh/chị thực hiện chọn Khu vực cần thêm người quản lý để chọn add thêm tài khoản. Để thêm một tài khoản quản lý vào trong một khu vực anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Tại giao diện Quản lý người dùng -> chọn Khu vực cần thêm người quản lý

Bước 2: Click chuột phải vào khu vực cần thêm quản lý -> chọn Thêm quản lý

Bước 3: Tích chọn người quản lý cần thêm vào khu vực -> Nhấn Hoàn thành để xác nhận

Cách di chuyển một nhân viên từ bộ phận này sang bộ phận khác trên cây đơn vị người dùng

Trường hợp nhân viên đã nằm trong một bộ phận nào đó, anh/chị muốn di chuyển nhân viên sang bộ phận khác thực hiện như sau:

Bước 1: Tại giao diện Quản lý người dùng -> click chuột phải vào nhân viên cần di chuyển

Bước 2: Sau khi click chuột phải vào tài khoản -> chọn Di chuyển

Bước 3: Chọn bộ phận cần di chuyển tới và xác nhận di chuyển có xóa ca hay không xóa ca

Để di chuyển một tài khoản quản lý từ khu vực này sang khu vực khác, anh/chị cũng thực hiện tương tự như việc di chuyển một tài khoản nhân viên ở trên.

Các tài khoản nhân viên (quyền TN, NV) chỉ có thể ở trong 1 bộ phận, không thể di chuyển vào trong một khu vực

Các tài khoản quản lý (quyền LD, TP, HT) chỉ có thể ở trong một khu vực, không thể di chuyển vào trong một bộ phận như các tài khoản nhân viên

Một tài khoản quản lý (quyền LD, TP, HT) có thể nằm trên nhiều khu vực (không bị giới hạn).

Last updated