Hướng dẫn nhập dữ liệu/ reset bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ

1. Hướng dẫn nhập dữ liệu bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ

Có 2 cách nhập dữ liệu bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ để hỗ trợ người dùng

1.1. Cách 1: Đồng bộ dữ liệu từ phần mềm

  • Hỗ trợ người dùng sử dụng các dữ liệu từ hệ thống của FastWork (HRM: Lương cơ bản,...)

Bước 1: Chọn HRM → chọn Bảng tính lương → chọn Mức lương, phụ cấp, giảm trừ

Bước 2: Chọn Tiện ích -> chọn Đồng bộ dữ liệu từ phần mềm, các dữ liệu sẽ được đồng bộ sang.

1.2. Cách 2: Nhập dữ liệu Excel

  • Hỗ trợ người dùng nhập dữ liệu lên hệ thống khi mà không sử dụng phần HRM, không chấm công trên phần mềm hoặc đơn giản là chỉ muốn sử dụng bảng lương nhưng không muốn sử dụng các thông tin khác của Fastwork

Bước 1: Chọn HRM → chọn Bảng tính lương → chọn Mức lương, phụ cấp, giảm trừ

Bước 2: Chọn Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu Excel

  • Phần mềm cho phép người dùng bổ sung thêm các trường thông tin vào file excel để đưa lên hệ thống

  • Thực hiện tải file mẫu để nhập các trường thông tin theo đúng định dạng phần mềm quy định:

Bước 3: Điền thông tin vào file mẫu theo các trường quy định:

  • Mã: Tài khoản đăng nhập Fastwork của nhân viên. Trường thông tin này là quan trọng, không được thay đổi tên hoặc vị trí cột

  • Tên: Tên nhân viên tương ứng với mã đăng nhập. Có thể bỏ trống cột này

  • Tên các cột tiếp theo chính là tên các cột cần đưa lên bảng Mức lương phụ cấp giảm trừ. Người dùng có thể tự điều chỉnh thông tin các cột này tùy ý

  • Trên file mẫu có 3 sheet theo 3 nhóm thông tin. Thực hiện nhập các thông tin tương ứng với từng sheet

  • Sau khi nhập đủ thông tin thực hiện lưu lại file để nhập dữ liệu

Bước 4: Thực hiện Chọn file đã chuẩn hóa

Bước 5: Sau đó chọn Bắt đầu tải file đợi dữ liệu load được 100% thực hiện chọn nút Nhập dữ liệu để đưa dữ liệu lên hệ thống

Nếu không có nhu cầu đưa thêm các trường thông tin, anh/ chị có thể thực hiện nhập số liệu trực tiếp tại Bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ

2. Hướng dẫn reset dữ liệu trong bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ

Để reset dữ liệu xong bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Chọn HRM → chọn Bảng tính lương → chọn Mức lương, phụ cấp, giảm trừ

Bước 2: Chọn Tiện íchReset dữ liệu. Tất cả dữ liệu đã được nhập trước đó sẽ được reset

Last updated