Hướng dẫn tạo mới loại báo giá

Tùy theo định nghĩa của từng doanh nghiệp mà chúng ta có từng loại báo giá khác nhau, nhằm mục đích phân loại

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Báo giá -> chọn Loại báo giá -> chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin mã và tên loại báo giá -> chọn Lưu thay đổi

Last updated