Hướng dẫn cấu hình công việc vào trong một giai đoạn

Để thiết lập sẵn các công việc vào giai đoạn trong quy trình công việc, thao tác như sau:

Bước 1: Chọn Quy trình công việc cần thiết lập thêm công việc vào giai đoạn chọn Dashboard -> chọn Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Giai đoạn

  • Ở phần Danh sách công việc nhập tên công việc, gán người thực hiện.

  • Click dấu (+) để thêm công việc.

  • Sau khi hoàn tất chọn nút Lưu.

Last updated