Cách theo dõi các cảnh báo trên hợp đồng

Cách theo dõi Cảnh báo hợp đồng

Bước 1: Từ giao diện phần mềm-> CRM -> Hợp đồng.

Bước 2: Chọn “Cảnh báo” hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình

 • Hết hiệu lực tháng này: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn trong tháng này

 • Hết hiện lực tháng sau: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn vào tháng sau

 • Hết liệu lực quý này: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn vào quý này

 • Hết liệu lực quý sau: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn vào quý sau

 • Hết hiệu lực chưa thanh lý: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng đã hết hiệu lực nhưng chưa thực hiện thanh lý

 • Thanh toán chưa xuất hóa đơn: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng khách hàng đã thanh toán nhưng chưa thực hiện xuất hóa đơn

 • Thanh lý chưa thanh toán: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng đã thanh lý nhưng khách hàng chưa thực hiện thanh toán

 • Xuất hóa đơn, chưa thanh toán: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng đã xuất hóa đơn nhưng khách hàng chưa thực hiện thanh toán

Cách theo dõi thực hiện hợp đồng

Điều kiện hiển thị “Theo dõi thực hiện” hợp đồng là bao gồm các hợp đồng đã ký và chưa thanh lý Để theo dõi thực hiện hợp đồng, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Từ Phân hệ CRM -> Hợp đồng.

Bước 2: Chọn “Theo dõi thực hiện” hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Kích chọn 1 bộ lọc để lọc các hợp đồng cần theo dõi thực hiện

 • Hết hiệu lực tháng này: hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn trong tháng này

 • Hết hiện lực tháng sau: hiển thị kết quả các hợp đồng hết hận vào tháng sau

 • Hết liệu lực quý này: hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn vào quý này

 • Hết liệu lực quý sau: hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn vào quý sau

 • Tôi phụ trách: hiển thị kết quả các hợp đồng do tôi là người phụ trách

 • Tôi theo dõi: hiển thị kết quả các hợp đồng do tôi theo dõi

 • Chưa có người phụ trách: hiển thị kết quả các hợp đồng chưa có ai là người phụ trách

 • Nhân viên kinh doanh: hiển thị kết quả các hợp đồng là nhân viên kinh doanh

 • Tình trạng thanh toán: hiển thị kết quả các hợp đồng theo tình trạng thanh toán

 • Tình trạng hóa đơn: hiển thị kết quả các hợp đồng theo tình trạng hóa đơn

Ngoài ra người dùng có thể lọc hợp đồng theo các tiện ích khác: Nhân viên phụ trách, thời gian ký, cập nhật,… hợp đồng

Cách theo dõi hợp đồng theo thời hạn hết hiệu lực

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sao đó kích chọn “Cảnh báo”

Bước 2: Chọn “sắp hết hiệu lực” – sau đó chọn các trường lọc thời gian hết hiệu lực

VD: Tháng này, Tháng sau, Quý này, Quý sau,…

Last updated