Cách thêm mới một tài nguyên

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2: Chọn Quản lý tài nguyên

Bước 3 : Chọn Thêm tài nguyên

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn tất

*Lưu ý:

[Không cần duyệt] : Tài nguyên đăng ký xong mặc định là đã duyệt.

[Duyệt theo trình tự] : duyệt tuần tự theo từng bước, cho phép thiết lập số lượng bước, người duyệt từng bước.

[Phòng ban được sử dụng] : Cho phép phòng ban nào, người dùng nào được phép đăng ký.

Last updated