Hướng dẫn xem các công việc trong một nhiệm vụ (Workflow)

1. Thao tác trên Web

  • Cách 1: Xem công việc của tôi trong tính năng Quy trình công việc (workflow)

Bước 1: Từ giao diện Quy trình công việc (workflow) chọn Công việc của tôi

Bước 2: Tại đây anh/ chị có thể xem Công việc của tôi, Công việc tôi giao hay Nhân viên của tôi (Nếu anh/ chị là người quản lý)

Bước 3: Click vào 1 công việc để xem chi tiết

  • Cách 2: Xem công việc của tôi trong tính năng Danh sách công việc (Tasks)

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Danh sách công việc (Tasks)

Bước 2: Chọn Công việc của tôi để xem danh sách các công việc

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Chọn quy trình

Bước 2: Chọn nhiệm vụ cần chọn

Last updated