Cách cập nhật tình trạng thanh lý và thanh toán của hợp đồng

Cách cập nhật tình trạng thanh lý hợp đồng

Tài quản cập nhật tình trạng thanh lý hợp đồng là tài khoản có quyền Quản lý, Hợp đồng và được cấp quyền cập nhật trên phần mềm

Bước 1: Bấm chọn Hợp đồng cần thanh lý

Bước 2: Bấm chọn Thanh lý

Bước 3: Nhập thông tin vào các trường Thanh lý sau đó bấm

Cách Cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng

Tài khoản cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng là các tài khoản có quyền kế toán và được phân quyền cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng

Để cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Từ danh sách hợp đồng chọn hợp đồng cần cập nhật tình trạng thanh toán

Bước 2: Chọn tab thanh toán -> chọn Thanh toán để thực hiện cập nhật tình trạng thanh toán

Bước 3: Nhập thông tin tình trạng thanh toán:

Loại thanh toán: Tạm ứng hoặc thanh toán

Ngày thanh toán/tạm ứng

Giá trị thanh toán/tạm ứng

Hình thức thanh toán/tạm ứng

Nội dung thanh toán/tạm ứng(nếu có)

Bấm Lưu để cập nhật thành công

Last updated