Cách Thêm mới , xóa và sửa nhóm kỹ thuật

Cách tạo nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn + Nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Bước 3: Nhập các thông tin theo các trường có sẵn: mã quy trình, tên quy trình, mô tả, thành viên sau đó bấm Lưu

Cách sửa nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Bấm chọn Nhóm hỗ trợ kỹ thuật ⇒ chọn biểu tượng hình bánh răng ⇒ chọn Sửa nhóm

Bước 3: Tại đây, bạn thực hiện chỉnh sửa thông tin nhóm và thành viên trong nhóm sau đó bấm Lưu

Cách xóa nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn biểu tượng hình bánh răng ⇒ chọn Xóa nhóm

Bước 3: Chọn Đồng ý để xác nhận xóa nhóm

Last updated