Hướng dẫn thêm mới kho hàng

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Kho hàng

Bước 2: Chọn Thêm kho

Bước 3: Nhập các Thông tin chung của kho

Bước 4: Thêm Thành viên của kho

Bước 5: Phân quyền kho

Bước 6: Cấu hình phiếu (nhập, xuất, chuyển)

  • Bắt buộc xác nhận phiếu: Khi thêm mới phiếu sẽ qua tài khoản người xác nhận để xác nhận thì số lượng mới cộng hoặc trừ vào kho

  • Bắt buộc chụp ảnh hiện trường: Khi thêm mới phiếu thì sẽ bắt buộc chụp ảnh hiện trưởng

  • Cấu hình nhóm ảnh hiện trường: Ảnh hiện trường bao gồm những loại ảnh nào thì cấu hình, nhân viên bắt buộc chụp hình theo cấu hình ảnh này

  • Sửa phiếu: Chọn tài khoản được phép sửa phiếu

  • Xóa phiếu: Chọn tài khoản được phép xóa phiếu

  • Xem phiếu: Chọn tài khoản được phép xem phiếu

  • Lập phiếu: Chọn tài khoản được phép lập phiếu

Bước 7: Sau khi cấu hình xong ấn Lưu hoặc Lưu và xem chi tiết

Last updated