Hướng dẫn phân quyền cho nhiều người dùng truy cập thông báo

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

hoặc:

Bước 2: Trong giao diện quản trị phân hệ HRM+ -> chọn Phân quyền -> chọn Nhóm quyền -> chọn Thêm -> tạo nhóm quyền có chức năng sử dụng thông báo

Bước 3: Từ nhóm quyền vừa tạo -> tích chọn chức năng của sử dụng thông báo -> chọn Lưu

Bước 4: Sau khi tích lưu chọn phần người dùng chọn Thêm sau đó chọn người dùng sử dụng chức năng của nhóm quyền -> chọn Lưu

Last updated