Cấu hình tự động cập nhật điểm

Bước 1: Chọn 1 quy trình muốn cấu hình → chọn mục Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Quy trình → Kéo thanh cuộn xuống để thấy thêm mục Điểm → cập nhật điểm → chọn Lưu

Last updated