Hướng dẫn theo dõi tiến độ công việc theo các dạng View

Có 4 dạng theo dõi tiến độ công việc → Có thể xem ở cột bên phải

1. Xem theo dạng danh sách

2. Xem theo nguồn lực

  • Có thể lọc theo các trạng thái:

3. Xem theo tiến độ

4. Xem theo Kanban

Last updated