Thêm mới tài khoản người dùng

Hướng dẫn các cách tạo mới một user trên hệ thống Fastwork

Muốn truy cập và sử dụng được phần mềm Fastwork anh/chị phải có một tài khoản đăng nhập. Phần mềm hỗ trợ 2 cách để thêm mới một tài khoản:

Cách 1: Thêm một tài khoản trực tiếp trên phần mềm

Cách 2: Thêm danh sách người dùng bằng cách nhập dữ liệu từ file excel.

Để thêm tài khoản vào hệ thống anh/chị thực hiện như sau:

Cách 1: Thêm một tài khoản trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2: Chọn phòng ban cần thêm nhân viên và bấm nút Thêm mới.

Bước 3: Ở giao diện thêm mới, điền những trường tương ứng:

 • Mã nhân viên: mã nhân viên cần tạo tài khoản. Mã này sẽ kết hợp với mã tổ chức thành tên đăng nhập hệ thống cho nhân viên đó. Ví dụ: NV1@FW với NV1 là mã nhân viên, @FW là mã tổ chức

 • Mã đăng nhập: phần mềm tự quy định dựa theo mã nhân viên và mã tổ chức. Mỗi mã đăng nhập chỉ tạo 1 lần duy nhất, không thể chỉnh sửa lại sau khi đã tạo.

 • Họ tên: Họ tên của nhân viên cần tạo tài khoản

 • Mật khẩu: Đặt mật khẩu đăng nhập cho tài khoản đang tạo. Nếu bỏ trống k điền tài khoản sinh ra sẽ có mật khẩu mặc định abc@123456

 • Email: Nhập email của nhân viên. Nếu email được kích hoạt, mỗi khi có thông báo trên phần mềm Fastwork, người dùng sẽ đồng thời nhận được thông báo gửi về email này.

 • Quyền: Khi tạo mới tài khoản cho người dùng mới, cần chọn vai trò người dùng là: quản trị hệ thống, lãnh đạo, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên để xác định phạm vi truy cập dữ liệu và chức năng trên phần mềm

 • Chức danh: Chức danh của nhân viên ở trong công ty

 • Quản lý trực tiếp: Chọn người quản lý trực tiếp (QLTT) của nhân viên đang khởi tạo. Khi sử dụng tính năng đề xuất hoặc đơn từ chấm công, có cấu hình người QLTT xét duyệt phần mềm sẽ dựa theo thông tin đã có ở tài khoản để gán. Nếu không có cấu hình người QLTT phần mềm sẽ xét theo cây đơn vị người dùng

 • Số điện thoại: Nhập số điện thoại của nhân viên

 • Giới tính:

 • Thêm nhân viên vào hồ sơ nhân sự: Có thêm thông tin của nhân viên này vào mục Quản lý hồ sơ nhân sự hay không? Việc liên kết tài khoản với Thông tin Hồ sơ nhân sự chỉ thực hiện 1 lần duy nhất khi tạo tài khoản. Nếu chọn không liên kết, người quản lý sẽ phải thực hiện nhập thủ công vào Hồ sơ nhân sự. Không có tính năng liên kết theo chiều ngược lại.

 • Xác thực 2 bước: Tài khoản này có cần xác thực hai bước hay không? Với các tài khoản cần bảo mật thông tin cao hơn thì nên cấu hình xác thực 2 bước. Khi nhân viên đăng nhập ngoài việc nhập mật khẩu sẽ cần nhập thêm mã xác thực

 • Ngày bắt đầu học việc: Nhập thông tin ngày nhân viên bắt đầu học việc ở công ty. Ngày này sẽ áp dụng tính phép năm cho nhân viên theo cấu hình.

 • Ngày bắt đầu thử việc: Nhập thông tin ngày nhân viên bắt đầu thử việc ở công ty. Ngày này sẽ áp dụng tính phép năm cho nhân viên theo cấu hình.

 • Ngày làm việc chính thức: Nhập thông tin ngày nhân viên bắt đầu làm việc chính thức ở công ty. Ngày này sẽ áp dụng tính phép năm cho nhân viên theo cấu hình.

Điền đầy đủ thông tin chọn nút Lưu để tạo mới tài khoản.

Cách 2: Thêm mới danh sách người dùng bằng cách nhập dữ liệu từ file excel

Bước 1: Ở giao diện Quản lý người dùng -> thực hiện chọn Nhập dữ liệu

Bước 2: Thực hiện Tải file mẫu Excel để nhập liệu theo đúng quy định trên hệ thống

Bước 3: Điền thông tin nhân viên cần khởi tạo vào file mẫu. Trong file mẫu có 2 sheets để nhập dữ liệu. Thực hiện nhập thông tin theo mẫu đã có. Điền các trường thông tin cần thiết như mã nhân viên, họ tên, phòng ban, quyền,..

Bước 4: Sau khi đã nhập đủ thông tin vào file chuẩn. Thực hiện chọn Nhập dữ liệu -> Chọn File... -> Lựa chọn file vừa nhập -> Chọn Bắt đầu tải file -> Khi dữ liệu upload 100% -> Chọn nút Nhập dữ liệu để đưa thông tin lên hệ thống tạo tài khoản mới.

 • Chỉ tài khoản quyền Hệ thống (HT) và tài khoản quyền Quản trị (QT) mới thêm được tài khoản sử dụng.

 • Quyền khi bạn thêm mới 1 nhân viên chỉ là quyền trên cây đơn vị, để quy định xem nhân viên đó thuộc khu vực hay bộ phận nào và phạm vi dữ liệu sẽ thấy. Quyền này chưa quy định việc nhân viên được truy cập vào tính năng nào trên phần mềm

 • Các quyền Quản trị (QT), Quản trị Hệ thống (HT), Lãnh đạo (LD) và Trưởng phòng (TP) sẽ là các quyền thuộc Khu vực.

 • Quyền Trưởng nhóm (TN) và Nhân viên (NV) sẽ là các quyền thuộc Bộ phận.

 • Với các quyền QT, LD, TP có thể thuộc nhiều khu vực. Tuy nhiên, quyền TN và NV chỉ có thể thuộc 1 bộ phận

Last updated