Xóa một tài khoản khỏi hệ thống

Hướng dẫn cách xóa một tài khoản ra khỏi hệ thống Fastwork

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2 : Tích chọn tài khoản cần xóa → chọn Quản trị → chọn Xóa tài khoản.

Bước 3 : Chọn Đồng ý để xác nhận xóa tài khoản khỏi hệ thống

Khi thực hiện xóa một tài khoản ra khỏi hệ thống tất cả các dữ liệu liên quan tới tài khoản vẫn còn trên hệ thống nhưng anh/chị sẽ không thể tìm kiếm được.

Muốn khôi phục lại thông tin cần thực hiện tạo lại đúng mã và đúng bộ phận trước khi thực hiện thao tác Xóa

Muốn xóa nhiều tài khoản cùng lúc, anh/chị thực hiện tích chọn các tài khoản muốn xóa -> chọn Quản trị -> chọn Xóa tài khoản

Last updated