Cách thêm các loại nhật kí trong yêu cầu hỗ trợ

Cách thêm nhật kí gọi điện trong yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần thêm nhật kí gọi điện

Bước 3: Chọn tab Gọi điện ⇒ chọn Tạo cuộc gọi

Bước 4: Nhập thông tin cuộc gọi chọn Lưu để hoàn thành thêm nhật ký cuộc gọi

Cách thêm nhật ký gửi email trong yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần thêm nhật kí gửi email

Bước 3: Chọn tab Mail ⇒ chọn Tạo email

Bước 4: Nhập thông tin email chọn Lưu để hoàn thành thêm nhật ký gửi mail

Cách thêm nhật ký trò chuyện trong yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần thêm nhật ký trò chuyện

Bước 3: Chọn tab Chat ⇒ chọn Tạo chat

Bước 4: Nhập thông tin trò chuyện chọn Lưu để hoàn thành thêm nhật ký trò chuyện

Cách thêm nhật ký gửi sms trong yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần thêm nhật gửi SMS

Bước 3: Chọn tab SMS ⇒ chọn Tạo SMS

Bước 4: Nhập thông tin SMS chọn Lưu để hoàn thành thêm nhật ký SMS

Cách thêm nhật ký gặp mặt trong yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu hỗ trợ cần thêm nhật ký gặp mặt

Bước 3: Chọn tab Gặp mặt ⇒ chọn Tạo cuộc gặp

Bước 4: Nhập thông tin cuộc gặp chọn Lưu để hoàn thành thêm nhật ký cuộc gặp

Last updated