Cách phân ca làm việc cho nhân viên trong Quản lý chuỗi

Để phân ca làm việc cho nhân viên trong mô hình Quản lý chuỗi thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE → chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Chọn cơ sở nhân viên làm việc cần phân ca cho nhân viên

Bước 3: Chọn QUẢN LÝ CHẤM CÔNG → chọn Quản lý phân ca → chọn Tiện ích → chọn Phân ca cho nhân viên

Bước 4: Thực hiện phân ca làm việc tương ứng với ngày làm việc.

– Chọn tuần đăng ký: Lựa chọn thời gian tuần cần đăng ký ca làm việc

– Chọn nhanh ca đăng ký: Lựa chọn nhanh ca đăng ký cho các ngày trong tuần.

– Chọn ca đăng ký: Lựa chọn ca làm việc tương ứng với ngày

– Chọn nhân viên: Lựa chọn nhân viên sẽ làm việc trong ngày và ca làm việc đó

– Ghi chú: Ghi chú thêm thông tin đăng ký (nếu có)

Sau khi điền xong thông tin chọn Lưu và gửi

Lưu ý: Trường hợp quản lý đăng ký ca cho nhân viên, quản lý có vai trò duyệt đăng ký luôn thì sẽ chọn nút Đăng ký và duyệt để thực hiện phê duyệt luôn lịch đăng ký này

Sau khi đăng ký xong trên bảng quản lý phân ca sẽ có danh sách ca đăng ký chờ duyệt hoặc thông tin ca làm việc đã được duyệt

Last updated