Hướng dẫn theo dõi tiến độ thực hiện dự án

1. Xem tổng quan → chọn Dashboard

Xem tổng quan tất cả dự án đang có trong tổ chức. Từ tab WORK → chọn Dự án,nhóm(Projects/Teams) → chọn mục Dashboard ở cột bên trái có thể:

  • Xem nhanh

  • Danh sách

2. Xem Chi tiết từng dự án

Bước 1: Chọn 1 dự án muốn xem tiến độ

Bước 2: Chọn 1 trong 4 dạng hiển thị tiến độ của 1 dự án để xem:

Có 4 cách để theo dõi tiến độ thực hiện dự án:

  • Xem tổng quan -> Dashboard

  • Xem dạng nguồn lực

  • Xem theo dạng tiến độ

  • Xem theo dạng bảng Board (Kanban)

  • Dashboard: xem tổng quan về dự án

  • Nguồn lực: hiển thị danh sách công việc được chia theo từng thành viên được giao

  • Tiến độ: Thể hiện công việc theo thời gian thực hiện

  • Board: Hiển thị các công việc theo từng giai đoạn/ hạng mục hoặc bạn có thể xem theo từng nhân viên, trạng thái công việc

3. Theo dõi các công việc dự án trong lịch biểu

Bước 1: Chọn 1 dự án muốn xem lịch biểu

Bước 2: Chọn Lịch biểu ở thanh menu bên phải màn hình

Hiển thị thông tin các công việc trong dự án, bạn có thể kích chọn vào khoảng thời gian muốn tạo công việc để thêm mới công việc

4. Theo dõi số lượng công việc theo từng nhân viên trong dự án

Bước 1: Chọn dự án muốn theo dõi số lượng công việc

Bước 2: Chọn Dashboard ở cột bên phải

Ở cột công việc sẽ hiển thị số lượng công việc của từng thành viên theo dạng: Tổng số công việc/Tổng số điểm công việc

Last updated