Hướng dẫn thêm thành viên vào nhóm làm việc

Bước 1: Chọn WORK → chọn Quy trình công việc Checkflow

Bước 3: Chọn tab Thành viên → Nhập các thành viên muốn thêm vào → Bấm nút Thêm

Last updated