Hướng dẫn cập nhật lại mẫu bảng lương trong một bảng lương lặp lại

  • Khi công thức tính trong mẫu bảng lương có sự sai sót hoặc khi mẫu bảng lương có sự điều chỉnh để phù hợp với quy định hiện tại, cần thực hiện điều chỉnh lại mẫu bảng lương. Anh/ chị không muốn tạo ra một mẫu bảng lương mới, muốn chỉnh sửa trực tiếp trên mẫu bảng lương hiện tại.

  • Sau khi điều chỉnh mẫu bảng lương, để bảng lương tháng được tính toán đũng theo công thức mới đã chỉnh sửa bạn cần thực hiện cập nhật lại mẫu bảng lương này trong bảng lương lặp lại và bảng lương tháng.

  • Nếu anh/ chị không thực hiện cập nhật lại mẫu bảng lương trong bảng lương lặp lại, khi đó phần mềm sẽ vẫn tiếp tục tính toán ra lương tháng của nhân viên theo mẫu bảng lương cũ

Để thực hiện cập nhật lại mẫu bảng lương thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện điều chỉnh lại mẫu bảng lương tại đây

Bước 2: Sau khi đã điều chỉnh lại mẫu bảng lương, thực hiện cập nhật lại mẫu bảng lương trong bảng lương lặp lại

Từ giao diện Bảng lương lặp lại -> Lựa chọn Bảng lương cần cập nhật

Bước 3: Thực hiện click vào icon cập nhật trong thông tin bảng lương lặp lại

Bước 4: Đợi phần mềm cập nhật xong thực hiện chọn nút Lưu thay đổi

Bước 5: Sau khi lưu thay đổi xong, thực hiện tải lại trang để mẫu bảng lương mới được áp dụng. Để kiểm tra anh/ chị có thể lựa chọn sang tab Cấu hình cột để kiểm tra lại thông tin các cột trong mẫu bảng lương

Bước 6: Tạo bảng lương tháng để cập nhật lại dữ liệu

Khi thông tin mẫu bảng lương đã đúng theo cập nhật mới thực hiện chọn nút "Tạo bảng lương tháng" để tạo mới lại bảng lương tháng theo công thức mới điều chỉnh

Bước 7: Chọn Đồng ý để xác nhận Hoạt động. Vậy là từ thời điểm hiện tại tới các tháng về sau bảng lương tháng sẽ được tính theo công thức mới này.

Last updated