Hướng dẫn trao đổi trong kế hoạch chăm sóc khách hàng

Bước 1: Tại giao diện Chăm sóc khách hàng -> chọn Trao đổi

Bước 2: Nhập @+tên người nhận trao đổi và nhập nội dung trao đổi -> chọn Gửi

Last updated