Hướng dẫn thêm mới cơ hội bán hàng (Deals)

Bước 1: Chọn CRM → chọn Cơ hội bán hàng ( Deals) → chọn quy trình tương ứng → chọn Thêm mới

Bước 2: Trong bảng thông tin thêm mới → Thiết lập những trường thông tin trong cơ hội bán hàng mới

 • Khách hàng: Chọn khách hàng tương ứng với cơ hội bán hàng

 • Sản phẩm: Chọn sản phẩm tương ứng với cơ hội bán hàng

 • Giá trị dự kiến: Nhập số tiền dự kiến ứng với cơ hội bán hàng này

 • Mức độ ưu tiên: Phân loại cấp độ cần ưu tiên cho cơ hội bán hàng

 • Quy trình bán hàng: Cơ hội bán hàng thuộc quy trình nào

 • Giai đoạn trong quá trình bán hàng: Cơ hội bán hàng thuộc giai đoạn nào

 • Ngày khởi tạo cơ hội: Chọn ngày tương ứng

 • Ngày chốt dự kiến: Ngày có thể khách chuyển tiền và chốt deals.

 • Ngày hết hạn: Ngày phải hoàn thành cơ hội bán hàng

 • Người phụ trách: Chọn người trực tiếp chịu trách nhiệm của cơ hội này

 • Mô tả cơ hội: Ghi chú những thông tin khác liên quan cho cơ hội này.

 • Lưu và đóng: lưu lại cơ hội bán hàng

 • Lưu và mở chi tiết: để chỉnh sửa các trường thông tin khác trong cơ hội bán hàng này

 • Lưu và thêm tiếp: để tiếp tục thêm các cơ hội bán hàng khác

Last updated