Hướng dẫn cấu hình mẫu in phiếu lương tháng trên phần mềm FastWork

Để thực hiện in phiếu lương tháng theo mẫu quy định của công ty từ phần mềm, anh/ chị cần thực hiện cấu hình mẫu in.

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

hoặc:

Bước 2: Tại giao diện Cấu hình -> chọn Mẫu xuất lương -> chọn Bảng lương -> chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin mẫu xuất tương ứng

  • Tên mẫu xuất:

  • Tải file mẫu: file mẫu phải có định dạng .xlsx

  • Áp dụng cho: Mẫu in Bảng lương/Phiếu lương hay mẫu in báo cáo tổng lương theo phòng ban

  • Nhập đủ các thông tin thực hiện Lưu để lưu lại mẫu xuất

Để cấu hình được mẫu xuất đúng, bạn cần tham khảo hướng dẫn về cấu trúc sử dụng một số trường thông tin phần mềm quy định

Last updated