Hướng dẫn phê duyệt KPI

Bước 1: Sau khi nhân viên thẩm định gửi phê duyệt KPI -> chọn HRM → chọn KPI → chọn Đánh giá KPI

  • Hoặc người phê duyệt truy cập từ thông báo đến

Bước 2: Chọn phiếu KPI cần phê duyệt

Bước 3: Chọn tab Đánh giá KPI để xem thông tin chi tiết

Bước 4: Thực hiện

  • Phê duyệt: nếu đồng ý với kết quả KPI đã báo cáo

  • Thẩm định lại: nếu không đồng ý

Last updated