Hướng dẫn cấu hình chuyển tiếp nhiệm vụ từ quy trình này sang quy trình khác

Trên thực tế làm việc sẽ có nhiều quy trình công việc có sự liên kết với nhau. Nhiệm vụ ở quy trình này sau khi xong hoặc đến một giai đoạn nào đó sẽ được chuyển sang một quy trình khác để thực hiện. Quy trình công việc workflow đã hỗ trợ người dùng tính năng chuyển tiếp quy trình. Để cấu hình chuyển tiếp, thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình công việc cần thiết lập

Bước 3: Chọn Dashboard

Bước 4: Ở giao diện Dashboard -> chọn dấu 3 chấm -> chọn Thiết lập

Bước 5: Chọn tab Chuyển tiếp quy trình -> Thực hiện lựa chọn Quy trình sẽ chuyển tiếp nhiệm vụ tới. Quy trình chuyển tiếp tới phải là một quy trình đã có trên hệ thống

  • Quy trình chuyển tiếp: Lựa chọn quy trình sẽ chuyển tiếp đến

  • Giai đoạn cho phép chuyển tiếp: Lựa chọn giai đoạn cho phép chuyển tiếp. Khi nhiệm vụ tới giai đoạn này sẽ thực hiện chuyển tiếp sang quy trình mới

  • Tự động chuyển tiếp: Cho phép tự động hay không tự động chuyển tiếp.

    • Tự động: Khi nhiệm vụ tới giai đoạn chuyển tiếp sẽ tự động có nhiệm vụ mới được sinh ra trên quy trình chuyển tiếp

    • Không tự động: Người thực hiện cần ấn nút Chuyển tiếp quy trình trên nhiệm vụ đang có để chuyển tiếp sang quy trình mới

  • Khi nhiệm vụ mới ở quy trình đích thành công hoặc thất bại, anh/ chị có muốn chuyển tiếp giai đoạn cho nhiệm vụ ở quy trình nguồn hay không?

  • Khi chuyển tiếp cho nhiệm vụ ở quy trình nguồn có muốn ánh xạ thông tin nào từ nhiệm vụ mới vừa thành công/thất bại về nhiệm vụ ban đầu hay không?

  • Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn Lưu để lưu lại cấu hình chuyển tiếp quy trình

Last updated