Cách thêm mới đăng ký tài nguyên từ lịch họp

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần đăng ký tài nguyên

Bước 3: Chọn Bổ sung => Tài nguyên.

Bước 4: Nhập nội dung đăng ký sau đó bấm Gửi đăng ký

Last updated