Cách thêm mới nhiều phiếu thu, phiếu chi bằng file excel

Bước 1: Từ giao diện Thu chi nội bộ chọn loại Quỹ sẽ nhập dữ liệu Thu/chi >> Chọn Tiện ích >> sau đó chọn Nhập dữ liệu

Bước 2: Tải file mẫu từ phần mềm để nhập các trường dữ liệu theo đúng quy định

Bước 3: Nhập file dữ liệu theo file mẫu đã chuẩn hóa

Thao tác Chọn file =>> Bắt đầu tải file =>> Nhập dữ liệu

Lưu ý: Các trường thông tin khi nhập dữ liệu từ file excel

 • Mã phiếu: Nhập mã phiếu thu/chi theo cấu hình đã thiết lập trên phần mềm

 • Ngày lập phiếu: Trường giá trị ở định dạng Date hoặc General

 • Loại phiếu: Phiếu thu hay Phiếu chi

 • Loại thu/chi: Nhập thông tin tên các loại thu/chi đã nhập trên phần mềm

 • Giá trị: Giá trị của phiếu thu/chi

 • Phòng ban: tên phòng ban người nộp/nhận theo cây đơn vị trên hệ thống

 • Nhân viên: nhập mã đăng nhập của nhân viên nộp/nhận như trên hệ thống.

 • Dự án: Nhập mã dự án liên quan tới phiếu thu/chi này

 • Hợp đồng: Nhập mã hợp đồng liên quan tới phiếu thu/chi này

 • Khách hàng: Nhập mã khách hàng liên quan tới phiếu thu/chi này

 • Nhà cung cấp: Nhập mã cung cấp liên quan tới phiếu thu/chi này

 • Diễn giải: Nhập các ghi chú phát sinh khoản tiền thu/chi

 • Hạch toán kinh doanh: Có (nếu là tick vào); Bỏ trống sẽ là không chọn

Last updated