Hướng dẫn xem Công nợ phải thu

Từ menu SALES → chọn Báo cáo

Theo dõi báo cáo công nợ Khách hàng theo nhân viên

Tại Công nợ phải thu 🡪 chọn Nhân viên để xem báo cáo theo từng nhân viên

Theo dõi báo cáo công nợ Khách hàng theo đơn bán

Tại Công nợ phải thu 🡪 chọn Đơn bán để xem báo cáo theo từng đơn bán hàng

Theo dõi báo cáo công nợ Khách hàng theo tên Khách hàng

Tại Công nợ phải thu 🡪 chọn Đơn bán để xem báo cáo theo từng Khách hàng

Last updated