Hướng dẫn thêm người phụ trách vào kế hoạch chăm sóc khách hàng

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Chăm sóc khách hàng

Bước 2: Chọn kế hoạch chăm sóc khách hàng muốn thiết lập

Bước 3: Chọn Thiết lập

Bước 4: Tại phần Thông tin cơ bản, dòng Người phụ trách anh/ chị có thể điều chỉnh người phụ trách kế hoạch CSKH -> chọn Lưu thay đổi để hoàn tất cập nhật

Last updated