Hướng dẫn gán Khách hàng vào trong công việc

Để gán khách hàng vào trong công việc FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần gán khách hàng

Bước 3: Chọn Khách hàng, tìm kiếm khách hàng cần gán

Bước 4: Chọn Thêm khách hàng để hoàn tất

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần gán khách hàng

Bước 3: Chọn dấu (+) dưới góc phải màn hình -> chọn Thêm khách hàng

Bước 4: Chọn khách hàng cần gán và chọn Hoàn tất để gán

Last updated