Cách phân quyền truy cập tính năng Quản lý chuỗi

  1. Cách phân quyền truy cập cho từng nhân viên

Để phân quyền cho một nhân viên được phép truy cập vào tính năng trong Quản lý chuỗi, thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE → chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Phân quyền → chọn Người dùng Chọn Tài khoản cần phân quyền tính năng quản lý chuỗi tích chọn quyền tương ứng với Quản lý cơ sở (Chuỗi cửa hàng)

Sau đó chọn Lưu để lưu lại phân quyền

  1. Cách phân quyền truy cập tính năng cho một nhóm đối tượng người dùng

Bước 1: Trong mục Phân quyền chọn Nhóm quyền → Chọn nhóm quyền cần bổ sung người dùng theo nhóm quyền đó

Lưu ý: Nếu chưa có nhóm quyền quản lý chuỗi, bạn có thể thực hiện thêm mới 1 nhóm quyền riêng cho tính năng này

Bước 2: Chọn tab Người dùng chọn Thêm để thực hiện gán người dùng

Bước 3: Chọn Người dùng theo nhóm quyền này sau đó chọn Lưu

Last updated