Hướng dẫn điều chỉnh ngân sách sử dụng cho một dự án

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể

Bước 3: Chọn Thiết lập để vào chi tiết dự án

Bước 4: Chọn Thông tin -> chọn Ngân sách -> điều chỉnh lại ngân sách rồi nhấn Lưu thay đổi để hoàn tất

Last updated