Hướng dẫn thêm mới trường thông tin vào trong một quy trình/giai đoạn

Thêm mới trường thông tin tương tự cấu hình các trường thông tin tùy chỉnh theo từng giai đoạn tại đây

Last updated