Cách thêm các loại quỹ vào trong một đơn vị/cơ sở

Bước 1: Từ Cấu hình Thu chi nội bộ >> Chọn Đơn vị/cơ sở cần thêm Quỹ

  • Bấm Thêm Quỹ

Bước 2: Nhập thông tin QuỹThêm

  • Khi chọn loại Quỹ là Ngân hàng, thì sẽ có thêm các trường thông tin: Số tài khoản; Số thẻ; Chủ tài khoản; Ngân hàng để ghi chú thông tin cho Quỹ

  • Nếu là Quản trị của quỹ thì sẽ thấy hết các phiếu thu/chi, đầu kỳ, tổng thu, tổng chi, tồn quỹ của quỹ đó

  • Thành viên là người được quyền thêm mới phiếu thu/chi vào quỹ. Tuy nhiên khi tạo phiếu thu/chi sẽ cần thông qua Quản trị hoặc người duyệt của quỹ kiểm duyệt

Lưu ý:

  • Người được gán là Quản trị của quỹ thì sẽ mặc định là Người duyệt có quyền duyệt các phiếu thu/chi. Khi Quản trị thêm mới phiếu thu/chi trên phần mềm trạng thái sẽ là Đã duyệt luôn

  • Người Duyệt: Người duyệt sẽ không có quyền tạo phiếu Thu/Chi (Muốn được tạo phiếu thu chi thì phải đồng thời được gán là Thành viên, lúc đó sẽ phân quyền được tạo phiếu)

  • Phiếu thu/chi do Thành viên thêm mới sẽ ở trạng thái Chờ duyệt

Last updated