Hướng dẫn thêm danh mục trong phân hệ Sale

Thêm danh mục Bảng giá

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Bảng giá ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin bảng giá ⇒ sau đó ấn Lưu

Thêm danh mục Chi nhánh, cửa hàng

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Chi nhánh, cửa hàng ⇒ chọn Thêm chi nhánh

Bước 3: Nhập thông tin chi nhánh ⇒ sau đó ấn Tạo chi nhánh

Bước 4: Chọn Chi nhánh cần thêm Cửa hàng ⇒ chọn Thêm cửa hàng

Bước 5: Nhập thông tin cửa hàng ⇒ sau đó ấn Tạo cửa hàng

Thêm danh mục Quản lý thu khác

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Quản lý thu khác ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin quản lý thu khác ⇒ sau đó ấn Lưu

Thêm danh mục Chi phí nhập hàng

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Chi phí nhập hàng ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin chi phí nhập hàng ⇒ sau đó ấn Lưu

Thêm danh mục Thuộc tính

Cách 1: Thêm trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Thuộc tính ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập tên Thuộc tính ⇒ sau đó ấn Lưu

Cách 2: Thêm từ file excel

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Thuộc tính ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Chọn File mẫu

Bước 4: Nhập thông tin vào File mẫu

Bước 5: Chọn File mới điền ⇒ chọn Bắt đầu tải file ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Thêm danh mục Đơn vị tính

Cách 1: Thêm trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Đơn vị tính ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập tên Đơn vị tính ⇒ sau đó ấn Lưu

Cách 2: Thêm từ file excel

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Đơn vị tính ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Chọn File mẫu

Bước 4: Nhập thông tin vào File mẫu

Bước 5: Chọn File mới điền ⇒ chọn Bắt đầu tải file ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Thêm danh mục Nhóm hàng

Cách 1: Thêm trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Nhóm hàng ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập tên Nhóm hàng ⇒ sau đó ấn Lưu

Cách 2: Thêm từ file excel

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Nhóm hàng ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Chọn File mẫu

Bước 4: Nhập thông tin vào File mẫu

Bước 5: Chọn File mới điền ⇒ chọn Bắt đầu tải file ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Thêm danh mục Xuất xứ

Cách 1: Thêm trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Xuất xứ ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập tên Xuất xứ ⇒ sau đó ấn Lưu

Cách 2: Thêm từ file excel

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Thương hiệu ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Chọn File mẫu

Bước 4: Nhập thông tin vào File mẫu

Bước 5: Chọn File mới điền ⇒ chọn Bắt đầu tải file ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Thêm danh mục thương hiệu

Cách 1: Thêm trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Thương hiệu ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập tên Thương hiệu ⇒ sau đó ấn Lưu

Cách 2: Thêm từ file excel

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Cách 2: Thêm từ file excel

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Thương hiệu ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Chọn File mẫu

Bước 4: Nhập thông tin vào File mẫu

Bước 5: Chọn File mới điền ⇒ chọn Bắt đầu tải file ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Last updated