Cách thiết lập các loại văn bản đến-đi

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Văn bản ⇒ chọn Loại văn bản

Bước 3: Nhấn vào nút Thêm mới

Bước 4: Điền các thông tin cần thiết và Lưu lại

Last updated