Cách xóa một phiếu thu, phiếu chi

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Chọn đơn vị cơ sở >> Chọn Quỹ >> Chọn vào phiếu cần xóa

Bước 3: Chọn Xóa . Xác nhận lại lần nữa là mình có muốn xóa hay không bằng cách bấm vào Đồng ý hoặc Hủy bỏ

Last updated