Cách gửi yêu cầu xác nhận thông tin nhân sự tới các nhân viên

Hướng dẫn người quản lý cách gửi thông báo yêu cầu nhân viên vào xác nhận thông tin hồ sơ nhân sự

Sau khi đã thực hiện chuẩn hóa thông tin hồ sơ nhân sự lên phần mềm để quản lý và lưu trữ, anh/chị muốn gửi thông báo tới các nhân viên để vào xác nhận thông tin thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Truy cập mục QUẢN LÝ để truy cập mục quản lý hồ sơ nhân sự

Có 2 cách để anh/chị thực hiện gửi yêu cầu xác nhận thông tin nhân sự tới các nhân viên. Anh/chị có thể gửi yêu cầu tới tất cả các nhân sự hoặc thực hiện gửi yêu cầu tới một nhân sự cụ thể nào đó

Cách 1: Hướng dẫn gửi yêu cầu xác nhận thông tin tới tất cả nhân sự

Tại giao diện Quản lý nhân sự, anh/chị chọn Yêu cầu xác nhận thông tin

Thực hiện nhập nội dung yêu cầu nhân viên xác nhận và ấn Gửi thông tin

Ở giao diện này, anh/chị cũng có thể lựa chọn gửi yêu cầu tới cụ thể 1 nhân viên nào đó bằng cách tích chọn vào tên nhân viên cần gửi thông tin

Cách 2. Hướng dẫn gửi yêu cầu xác nhận thông tin tới một nhân sự

Tại giao diện Quản lý nhân sự, anh/chị chọn vào nhân sự cần gửi thông báo xác nhận

Chọn Yêu cầu xác nhận thông tin

Nhập nội dung yêu cầu xác nhận -> sau đó chọn Đồng ý để gửi yêu cầu

Sau khi anh/chị thực hiện gửi yêu cầu xác nhận thông tin, nhân viên sẽ nhận được thông báo trên phần mềm để truy cập thông tin và xác nhận.

Last updated