Cách kết luận cuộc họp

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần kết luận

Bước 3: Chọn Bổ sung => Kết luận cuộc họp.

Bước 4: Nhập nội dung sau đó bấm Lưu

Last updated