Hướng dẫn phân quyền cho thành viên tham gia dự án

Bước 1: Chọn dự án muốn phân quyền cho thành viên tham gia → chọn Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Thành viên -> chọn vào ô thêm thành viên và chọn các thành viên muốn thêm → chọn Thêm

Bước 3: Trong mỗi thành viên → chọn biểu tượng phía bên phải để chọn quyền Thành viên hoặc Quản trị

Bước 4: Chọn Phân quyền → chọn các chức năng tương ứng với từng quyền

Last updated