Hướng dẫn thêm thành viên vào một quy trình làm việc

Bước 1: Chọn WORK → chọn Quy trình công việc Checkflow

Bước 2: Chọn 1 quy trình trong nhóm quy trình muốn thêm thành viên → chọn Thiết lập

Bước 3: Bấm vào tab Thành viên để thêm các thành viên vào quy trình

  • Chọn quyền Thành viên/quản lý cho user đó

  • Bấm vào nút Thêm để thêm thành viên vào.

Quản lý/Thành viên/Người theo dõi: phải là thành viên trong nhóm quy trình

Last updated