Hướng dẫn khởi tạo kế hoạch chăm sóc khách hàng

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Chăm sóc khách hàng

Bước 2: Từ giao diện chọn Tất cả kế hoạch → chọn Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào bảng Tạo kế hoạch mới -> chọn Thêm kế hoạch để hoàn tất .

Last updated